Van der Valk Venlo wil C2C geïnspireerd Hotel

“Duur­zaam on­der­ne­men is een be­lang­rij­ke be­drijfs­doel­stel­ling bij Van der Valk Hotel Venlo”, aldus directeur Han van der Eijk. Om hier in­vul­ling aan te geven, volgt Van der Valk Venlo al jaren de richt­lij­nen die zijn op­ge­steld door Green Key, een Eu­ro­pees er­kend keur­merk. Han van der Eijk geeft toe dat het in eer­ste in­stan­tie com­mer­ci­ë­le over­we­gin­gen waren die hem het duur­za­me pad op voer­den toen hij negen jaar ge­le­den aan­trad als di­rec­teur van de Ven­lo­se ves­ti­ging. „Ik dacht dat een duur­zaam­heid­keur­merk tot extra boe­kin­gen zou lei­den. Dat blijkt niet het geval. Maar in­tus­sen zit het ver­duur­za­men van onze be­drijfs­voe­ring in ons DNA en zijn we voort­du­rend bezig ons pro­duct ver­der en nog beter te ver­duur­za­men.”

Bij­en­wei­de

Zo werkt het res­tau­rant zo veel mo­ge­lijk met streek­pro­duc­ten en is een bij­en­wei­de aan­ge­legd om gas­ten te wij­zen op het be­lang van bijen voor de bi­o­di­ver­si­teit. Elk jaar komt de lat voor Green Key Gold een paar cen­ti­me­ter hoger te lig­gen. Van der Valk Hotel Venlo moet elke keer meer moei­te doen om het hoog­ste cer­ti­fi­caat te hou­den. „In een be­staand ge­bouw loop je in dat op­zicht om uit­een­lo­pen­de re­de­nen steeds tegen gren­zen aan. Daar­om gaan we het oud­ste deel van het hotel, dat da­teert van de eer­ste helft van de jaren tach­tig, ver­van­gen door een nieu­we toren van veer­tien ver­die­pin­gen die zo veel mo­ge­lijk vol­doet aan de prin­ci­pes van Crad­le to Crad­le.”

Beter binnenklimaat
De hui­di­ge toren uit het jaar 2000 wordt aan de bui­ten­kant zo in­ge­pakt dat die ook duur­za­mer wordt en bo­ven­dien vi­su­eel mooi aan­sluit bij de nieuw­bouw. Een be­lang­rijk plus­punt van C2C voor een hotel is vol­gens de ho­tel­di­rec­teur het aan­ge­na­me kli­maat in zo’n ge­bouw. „Wat ik op­mer­ke­lijk vind in het Ven­lo­se stads­kan­toor is het pret­ti­ge kli­maat, zowel gelet op de tem­pe­ra­tuur als op de lucht­kwa­li­teit. Al tij­dens de bouw kreeg ik daar wei­nig che­mi­sche prik­kels, een groot plus­punt. Zo’n kli­maat ver­hoogt ui­ter­aard ook het com­fort van een hotel.”

Investering met meerwaarde
“Gas­ten boe­ken hier straks geen kamer, omdat wij het toe­ge­pas­te beton over veer­tig jaar kun­nen her­ge­brui­ken. Maar ik denk wel dat het een meer­waar­de is als ze weten dat dit hotel de prin­ci­pes van Crad­le to Crad­le om­armt.” Vol­gens Van der Eijk is het een uit­da­ging om er daar­bij te­ge­lij­ker­tijd voor te zor­gen dat toe­pas­sing van zo veel mo­ge­lijk C2C-uit­gangs­pun­ten de nieuw­bouw niet extra duur maakt. Vol­gens des­kun­di­gen van het C2C Ex­poLAB moet dat luk­ken. „We heb­ben het over een mil­joe­nen­in­ves­te­ring, die ik ook bin­nen de fa­mi­lie moet ver­ant­woor­den,” zegt Van der Eijk: ,,Te­ge­lij­ker­tijd kan dit hotel ook als een soort pilot bin­nen het con­cern die­nen. Als de pro­ject slaagt acht ik de kans groot dat er meer C2C-Van der Valk Ho­tels gaan komen.”

 

Bron: Dagblad de Limburger, 19 april 2017